Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

ALSgator

Aplikacja ALSgator powstała w ramach projektu „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” (REMBIOFOR) i została opracowana przez zespół z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa, w konsultacji z przedstawicielami Lasów Państwowych.

Głównym zadaniem ALSGAtor jest oszacowanie informacji o zasobności drzewostanów na podstawie wyników skaningu lotniczego skanowania laserowego (ALS -Airborne Laser Scanning).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

  1. Moduł kontroli danych - poszczególne narzędzia modułu kontroli danych teledetekcyjnych pozwalają na skontrolowanie chmury punktów, jej przetworzeń – Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) oraz zdjęć lotniczych, ortoobrazów i ortofotomapy. Moduł ten umożliwia automatyczną lub półautomatyczną kontrolę danych teledetekcyjnych odbieranych od różnych wykonawców w ramach zamówień realizowanych przez Lasy Państwowe. Zaleca się sprawdzenie danych z wykorzystaniem wszystkich narzędzi, zgodnie z kolejnością zaproponowaną w poszczególnych modułach. Wygenerowany w aplikacji raport, ułatwia podjęcie decyzji o przyjęciu danych lub zgłoszeniu usterek do wykonawcy zamówienia. Obsługa narzędzi wymaga od Użytkownika pewnego doświadczenia z danymi przestrzennymi i ich przetwarzaniem, zwłaszcza chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego.

  2. Moduł szacowania - jego głównym zadaniem jest szacowanie zasobności drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego. 

W obecnej wersji program umożliwia oszacowanie:

  • zasobności (V),
  • pierśnicowego pola przekroju dla wszystkich drzew w przeliczeniu na hektar (G),
  • średniej pierśnicy dla wszystkich drzew (D), 
  • średniej pierśnicy drzew najgrubszych, rozumianej jako średnia pierśnica 100 najgrubszych drzew z jednego hektara (D100),
  • zagęszczenia drzew wyrażonego liczbą drzew na hektar (N),
  • wysokości górnej ze 100 najgrubszych drzew na hektar (H100),
  • wysokości średniej ze wszystkich drzew (H),
  • wysokości średniej z drzew pierwszej warstwy (H1).

Aplikacja wymaga odpowiednio przygotowanych danych.

Jako wynik, użytkownik otrzymuje warstwy przestrzenne oraz raport z podsumowaniem.

Program dodatkowo generuje wykresy, które mogą zostać zapisane przez użytkownika.

Aktualna wersja ALSGator 1.8.2 jest udostępniana bezpłatnie wykonawcom prac urządzeniowych (projektów planów urządzania lasu dla gruntów Skarbu Państwa, uproszczonych planów urządzania lasu, innych prac związanych z urządzaniem lasu).

W celu uzyskania dostępu do aplikacji należy skierować wniosek na adres e-mail: bdl@bdl.lasy.gov.pl

Wszelkie uwagi do aplikacji oraz zgłoszenia błędów należy kierować na adres e-mail: bdl@bdl.lasy.gov.pl