Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Lasy prywatne

Na terenie Polski ok. 94,1% lasów prywatnych należy do osób fizycznych. Stosunkowo dużą część stanowią te lasy prywatne, które są w zarządzie wspólnot gruntowych (ok. 4%). Pozostałe – takie jak lasy prywatne należące do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kościołów, związków wyznaniowych, zawodowych i innych, zajmują stosunkową małą powierzchnię.

                                       

Lasy prywatne na terenie kraju nie są rozmieszczone równomiernie. Wyraźnie widoczne jest oddziaływanie zdarzeń historycznych. Najmniejszą część, w ogólnej powierzchni, lasy prywatne stanowią na terenie tzw. Ziem Odzyskanych, także w części dawnego zaboru pruskiego oraz na obszarze objętym Akcją „Wisła” w Polsce południowo-wschodniej. Z kolei na terenie Podlasia i Lubelszczyzny udział lasów prywatnych jest znaczący. Największy, bo ponad 70%, występuje w Polsce wschodniej, w rejonie dawnych drobnych szlacheckich majątków i „zaścianków” – w powiatach wysokomazowieckim (79%), siedleckim (73%) i sokołowskim (70%) oraz w rejonie przedgórza karpackiego w Małopolsce w powiecie myślenickim (71%). W 215 z 314 powiatów ziemskich udział własności prywatnej w ogólnej powierzchni lasów jest poniżej 30%. W 32 powiatach udział ten przekracza 50%.

Ogólna powierzchnia lasów prywatnych – według stanu na 1 stycznia 2022 r. – wynosiła 1 787 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych wynosiła – 468 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 54 lat. Przeciętna zasobność wynosiła 262 m3/ha powierzchni leśnej.

Pozyskanie drewna, oszacowane na podstawie danych z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, w lasach prywatnych wynosi około 4,1 mln m3 grubizny brutto rocznie, w tym:

W lasach prywatnych dominującym typem siedliskowym lasu są siedliska nizinne borów mieszanych.

Gatunki panujące o największym udziale w lasach prywatnych to: sosna (55,3%), brzoza (9,9%) i olsza (8,3%).Lasy gminne

Ogólna powierzchnia lasów gminnych – według stanu na 1 stycznia 2022 r. – wynosiła 84 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych wynosiła – 32 tys. m3, przy średnim wieku drzewostanów około 74 lat. Przeciętna zasobność wynosiła 384 m3/ha powierzchni leśnej.

Pozyskanie drewna, oszacowane na podstawie danych z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, w lasach gminnych na około 190 tys. m3 grubizny brutto rocznie, w tym:

Najwięcej lasów gminnych występuje na siedliskach nizinnych lasów mieszanych.

Dominującymi gatunkami w lasach gminnych są: sosna (39,5%), buk (12,6%) i dąb (10,0%).Lasy w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa 

Ogólna powierzchnia lasów w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa – według stanu na 1 stycznia 2022 – wynosiła 29 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 8 tys. m3, przy średnim wieku drzewostanów około 59 lat. Przeciętna zasobność wynosiła 298 m3/ha powierzchni leśnej.

Pozyskanie drewna, oszacowane na podstawie danych z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, w lasach w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na około 74 tys. m3 grubizny brutto rocznie, w tym:

W lasach w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa dominującym typem siedliskowym lasu są siedliska nizinne lasowe.

Gatunki panujące o największym udziale w lasach w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa to: olsza (25,2%), sosna (18,0%) i brzoza (12,0%).Lasy Skarbu Państwa w Parkach Narodowych

Ogólna powierzchnia lasów Skarbu Państwa w Parkach Narodowych – według stanu na 1 stycznia 2022 r. – wynosiła 183 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 73 tys. m3, przy średnim wieku drzewostanów około 85 lat. Przeciętna zasobność wynosiła 395 m3/ha powierzchni leśnej.

Pozyskanie drewna, oszacowane na podstawie danych z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, w lasach Skarbu Państwa w Parkach Narodowych na około 186 tys. m3 grubizny brutto rocznie, w tym:

Najwięcej lasów w lasach Skarbu Państwa w Parkach Narodowych występuje na siedliskach lasów górskich.

Dominującymi gatunkami w lasach Skarbu Państwa w Parkach Narodowych są: sosna (30,3%), buk (25,6%) i świerk (15,4%).Inne Lasy Skarbu Państwa 

Ogólna powierzchnia innych lasów Skarbu Państwa – według stanu na 1 stycznia 2022 r. – wynosiła 36 tys. ha, wielkość zasobów drzewnych zaś – 18 tys. m3, przy średnim wieku drzewostanów około 66 lat. Przeciętna zasobność wynosiła 301 m3/ha powierzchni leśnej.

Pozyskanie drewna, oszacowane na podstawie danych z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, w innych lasach Skarbu Państwa na około 165 tys. m3 grubizny brutto rocznie, w tym:    wg GUS Leśnictwo 2022, Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów - wyniki za okres 2018-2022