Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

O portalu

Głównym zadaniem portalu internetowego BDL jest udostępnianie informacji o stanie lasów oraz prognozach rozwoju w postaci danych opisowych oraz przestrzennych. W związku z tym w zasobach portalu znajdą się następujące grupy danych:

Dane Taksacyjne

1. Aktualny opis taksacyjny (na dzień 1 stycznia bieżącego roku) dla Lasów Państwowych wraz z warstwami:

2. Dla obszarów leśnych poza LP (lasy gminne, prywatne, Parki Narodowe, itp.) aktualne dane dla jednostek statystycznych. Dodatkowo warstwa granic oddziałów prezentująca jednostki statystyczne.

3. Jednostki statystyczne wygenerowane z aktualnych danych (na dzień 1 stycznia bieżącego roku) dla obszaru Lasów Państwowych.

Dane prognostyczne

Dane dotyczące prognoz rozwoju zasobów leśnych i możliwości użytkowania głównego generowane są dla każdego roku na podstawie aktualnych danych i następnie udostępnianie użytkownikom. Obejmują one obszar lasów poszczególnych kategorii własności.

Dane ze źródeł zewnętrznych z zakresu:

W portalu internetowym BDL dostępne są najnowsze dane w strukturach zgodnych ze strukturami funkcjonującymi w bazie obliczeniowej.

Mapa numeryczna zawierająca w swojej treści podstawowej:

1. dla lasów na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe

  • aktualne granice wydzieleń leśnych,
  • granice oddziałów leśnych,
  • granice nadleśnictw,
  • granice rdLP,

2. dla lasów poza Lasami Państwowymi:

  • granice aktualnych jednostek statystycznych,
  • granice gmin, powiatów, oraz województw,
  • granice innych jednostek zarządzających lasami np.  Parków Narodowych,
  • inne dane,

3. mapę topograficzną lub ortofotomapę w zależności od posiadanych przez Lasy Państwowe licencji na wykorzystanie danych,

4. informacje o aktualnym opisie taksacyjnym dla obiektów przestrzennych obrazujących lasy.