Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Oddział (oddział leśny)
Jednostka podziału lasu wyodrębniona do celów administracyjnych (powierzchnia około 20 ha).

Odnawianie lasu
Zakładanie lub powstawanie nowych drzewostanów na miejscu dotychczasowych, usuniętych w toku użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe. Rozróżnia się naturalne odnowienie lasu, gdy powstaje ono z samosiewu (z nasion) lub z odrośli (z części wegetatywnych), oraz sztuczne, gdy zakładane jest przez człowieka.

Opis taksacyjny
Opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu urządzenia lasu zawierający:

  • dokładną lokalizację drzewostanu (adres leśny i administracyjny) oraz rodzaj użytku gruntowego i jego powierzchnię,
  • opis siedliska leśnego z uwzględnieniem informacji o terenie, glebie, pokrywie gleby i runie leśnym,
  • funkcje lasu i cele gospodarowania: typ drzewostanu (o kierunku gospodarczym lub ochronnym, odpowiednio do funkcji lasu) oraz wiek dojrzałości rębnej drzewostanu,
  • opis drzewostanu wraz z liczbowymi elementami jego charakterystyki (średnie wymiary drzew, klasa bonitacji drzewostanu, miąższość grubizny, przyrost miąższości),
  • planowane czynności gospodarcze.