Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Historia Banku Danych o Lasach

Ustawa o lasach nakłada na Lasy Państwowe obowiązek “prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów”(art. 13a). Ustawodawca zdefiniował potrzebę istnienia takiego banku jako jedno z narzędzi do realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Jednocześnie określił, że bank ma zawierać dane o lasach bez względu na formę ich własności.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zarządzeniem nr 36 z dnia 19 maja 2009 r. powołał zespół zadaniowy, którego zadaniem było opracowanie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności.

Zespół ten przeprowadził analizę i ocenę istniejących zbiorów danych oraz potrzeb potencjalnych użytkowników i sformułował "Koncepcję budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów", zawierającą podstawowe założenia budowy, organizacji i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności - zwanego dalej Bankiem Danych o Lasach (BDL). Koncepcja ta została przedstawiona i poddana dyskusji podczas seminarium zorganizowanego w Instytucie Badawczym Leśnictwa w dniu 23 czerwca 2009 r., w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, uniwersyteckich wydziałów leśnych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Głównego Urzędu Statystycznego, a także przedstawiciele przemysłu drzewnego oraz zaproszeni eksperci.

W skład zespołu zadaniowego weszli przedstawiciele kluczowych podmiotów w sektorze leśnym w Polsce:
dr hab. Jan Głaz (Instytut Badawczy Leśnictwa),
dr hab. Michał Zasada (Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego),
dr inż. Edward Lenart (Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska),
dr inż. Stanisław Zajączkowski (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej),
dr Paweł Bartoszczuk (Główny Urząd Statystyczny),
inż. Ewa Budna (Główny Urząd Statystyczny),
mgr inż. Jacek Przypaśniak (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych).

Pierwszym etapem realizacji tej koncepcji było jej pilotażowe wdrożenie przez BULiGL, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) w latach 2010-2012. Prace te obejmowały zaprojektowanie oraz wykonanie hurtowni danych, części obliczeniowo-raportującej i portalu internetowego. W ramach pilotażu zebrano również dane z planów urządzenia lasu dla wszystkich lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe oraz dane z okresowych prac urządzeniowych dla lasów innych form własności z obszaru trzech województw: małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Pilotaż zakończył się w 2012 roku, a jednym z jego rezultatów było publiczne udostępnienie portalu internetowego prezentującego wyniki prac w postaci przekrojowych zestawień, mapy interaktywnej oraz usługi World Map Service (WMS), która pozwala m. in. na publikację danych przestrzennych z BDL na dowolnym internetowym portalu mapowym. Portal ten zyskał popularność wśród instytucji i firm wykorzystujących w swojej działalności informacje o lasach, jak również wśród społeczeństwa (zainteresowanych osób).

Kolejnym krokiem było wykonanie - także na zlecenie DGLP - rozbudowy BDL, w trakcie której pozyskano brakujące dane (dla lasów spoza PGL Lasy Państwowe) z pozostałych 13 województw, dokonano przebudowy aplikacji funkcjonujących w części obliczeniowo-raportującej banku oraz zmodernizowano portal internetowy. Prace nad aktualnym kształtem banku trwały w latach 2013-2014. Od grudnia 2014 roku udostępniono publicznie zasoby Banku Danych o Lasach w nowej postaci.