Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Gatunek domieszkowy
Gatunek, którego udział w składzie gatunkowym drzewostanu sięga 10-30%.

Gatunek główny
Gatunek drzewa, który będzie miał w przyszłości największe znaczenie w drzewostanie, niezależnie od tego czy jest panujący czy domieszkowy.

Gatunek panujący
Gatunek, mający największy udział w składzie gatunkowym. W wypadku istnienia dwóch gatunków o zbliżonym dużym udziale jest to gatunek współpanujący.

Gospodarczy typ drzewostanu (GTD)
Określa hodowlany cel gospodarowania, docelowo dla wieku dojrzałości rębnej, w formie pożądanej kolejności udziału głównych gatunków drzew zapisywanych wzrastająco (np. zapis GTD: So-Db, oznacza, że w wieku dojrzałości rębnej danego drzewostanu, gatunkiem panującym powinien być dąb, a współpanującym sosna).

Gospodarka leśna
Działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu (Ustawa o lasach art. 6 pkt. 1 ust. 1).

Grubizna drewna
Miąższość drewna, które w cieńszym końcu posiada średnicę równą lub większą niż 7 cm w korze lub 5 cm bez kory.
Grubiznę w korze określa się jako grubiznę brutto, bez kory grubiznę netto.

Grunty związane z gospodarką leśną
Grunty zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, urządzenia melioracji wodnych, tereny pod liniami energetycznymi, parkingi leśne i urządzenia turystyczne.